• Head office

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngphòng chống cháy nổ năm 2023

  

            Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngphòng chống cháy nổ một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho Công ty.

            Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao độngphòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

            Từ ngày 30/05/2023 đến ngày 01/06/2023, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin) đã phối hợp cùng với đơn vị huấn luyện Công ty cổ phần vấn đào tạo kiểm định Mai Khôi đã tổ chức các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (AT,VSLĐ-PCCN) năm 2023 cho 287 cán bộ CNV trong công ty thuộc đối tượng huấn luyện nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 nhóm 6, theo quy định tại Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Thông số TT13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/06/2016

 

Toàn cảnh huấn luyện về công tác AT,VSLĐ-PCCN cho người lao động Công ty

           

            Toàn thể người lao động của Công ty đã được giảng viên cung cấp bổ sung thêm nhiều kiến thức về các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại sở, đánh giá những nguy yếu tố nguy hiểm phát sinh thể gây mất ATLĐ, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp; công tác kiểm tra; quản thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động các biện pháp phòng ngừa, cứu khi gặp tai nạn lao động. Lớp huấn luyện AT,VSLĐ-PCCN cũng đã cung cấp những biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động những chế độ chính sách, quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc lâu dài của người lao động.

            Thông qua lớp huấn luyện này, các học viên đã được nâng cao trình độ hiểu biết cũng như kỹ năng thực hành nhận thức, ý thức chấp hành thực hiện về công tác ATVSLĐ. Thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ đảm bảo cho sản xuất phát triển an toàn, hiệu quả đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao cho Công ty.Công ty TNHH MTV Đóng tàu CNHH Sài Gòn

 

 

Trang chủ