• Head office
 • DSC00160
 • Untitled
 • Untitled1
 • Untitled2

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thứ Bảy, Tháng Mười 29, 2016

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN  PHÁP LUẬT PCTN TẠI SAIGON SHIPMARIN

Phát huy những kết quả của công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trong những năm qua, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa trong CBCNV về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Công ty Saigon Shipmarin tăng cường công tác “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2016” với mục đích, và yêu cầu cụ thể:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm: 

 1. Luật PCTN số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực 01/06/2006;
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCTN số 01/2007/QH12 ngày 04/08/2007 có hiệu lực từ ngày công bố;
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCTN số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 có hiệu lực 01/02/2013;
 4. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 (Đề án 4061);
 5. Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;
 6. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
 7. Luật khiếu nại;
 8. Luật Tố cáo.

Các văn bản do Công ty Saigon Shipmarin ban hành, gồm:

 1. Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 1/3/2016 của Đảng ủy Công ty “ Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực;
 2. Chương trình công tác năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty: số 04-Ctr/ĐU ngày 02/03/2016;
 3. Quyết định số 167/QĐ-SSMI ngày 24/04/2016 của Chủ tịch Công ty về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty;
 4. Thông báo số 275/TB-SSMI ngày 21/03/2016 về kết luận của Chủ tịch Công ty tại cuộc họp Ban chỉ đạo PCTN.
 5. Thông báo số 281/TB-SSMI ngày 23/03/2016 về việc thực hiện công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực;
 6. Kế hoạch công tác PCTN; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực năm 2016 tại số 299/SSMI-KH ngày 25/3/2016 của Chủ tịch Công ty;
 7. Thông báo số 1037/TB-SSMI ngày 18/10/2016 của Chủ tịch Công ty về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

 

Các văn bản trên được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV nhằm mục đích:

Xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh hoạt động có hiệu quả; đội ngũ cán bộ, nhân viên, công tâm, liêm khiết, chuyên nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi ích cá nhân, minh bạch trong hoạt động SXKD của Công ty.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ./.

 

C.T.D

Bản quyền thuộc về công ty SSMI

Thiết kế bởi Quangcaovnn.com