• Head office
  • DSC00160
  • Untitled
  • Untitled1
  • Untitled2

Những chuyển biến sau 05 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ 2010-2015.

Thứ Hai, Tháng Tám 31, 2015

7

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ và Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn đã lãnh đạo phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị nội bộ từng bước vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra.

Qua 5 năm, Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo tái cơ cấu triệt để, toàn diện, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Tổng công ty giao, củng cố thương hiệu doanh nghiệp, là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đóng sửa tàu của khu vực phía Nam.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị, Thủ tướng chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ về thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác tái cơ cấu toàn diện, về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty trong thời kỳ tái cơ cấu, ổn định và phát triển; về đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động trong Tổng công ty; về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong triển khai tiếp tục công tác tái cơ cấu theo Kết luận của Bộ chính trị, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ.; về tăng cường sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ Tổng công ty đối với tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân lao động giai đoạn 2013-2015 ; và 08 nghị quyết năm 2014 của Đảng bộ Tổng công ty về tái cơ cấu toàn diện, thực hiện cổ phần hoá, đổi mới phương thức quản trị điều hành sản xuất kinh doanh, về lãnh đạo công tác phát triển thị trường, khách hàng, định hướng sản phẩm giai đoạn 2014-2015, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty trong giai đoạn mới, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trực thuộc trong tái cấu trúc về quản trị tài chính và về lãnh đạo và phát triển mạnh mẽ hoạt động khoa học- công nghệ, đào tạo và phát triển nhân lực.

Công ty đã phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống công tác đóng và sửa tàu biển; Giải thể, thoái vốn một số đơn vị thành viên, sắp xếp phòng ban, tái cơ cấu lao động toàn Công ty theo tập trung vào ba mục tiêu là tái cơ cấu về tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp; tái cơ cấu về tài chính và tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, lao động và đang từng bước hoàn thành các công tác cần thiết để cổ phần hóa thành công trong giai đoạn 2015- 2016 và tiếp tục phát triển, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty liên tục tăng trưởng về doanh thu, sản lượng và chất lượng đóng mới và sửa chữa ngày càng có uy tín với khách hàng; bảo đảm tính tự chủ về tài chính, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng ngành của lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ.

Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Tổng công ty đánh giá là TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh trong 05 năm vừa qua với tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 95%. Đối với lãnh đạo xây dựng chính quyền và đoàn thể, cấp ủy đã chỉ đạo hoàn tất kiện toàn Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty giai đoạn tái cơ cấu; chỉ đạo Ban điều hành làm tốt công tác tái cơ cấu lao động các đơn vị thành viên khi tiến hành giải thể, phá sản, sắp xếp, bố trí lao động phù hợp nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay; kiện toàn nhân sự Ban chấp hành công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty là lớp kế cận đảm bảo duy trì yếu tố trẻ, năng động, vững vàng về trình độ chuyên môn và tư tưởng chính trị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể  và vai trò tham mưu cấp ủy để góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh.

 

Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

 

Đảng uỷ công ty Saigon Shipmarin tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn Công ty theo hướng đổi mới phương thức điều hành sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu toàn diện, hoàn thành công tác cổ phần hoá trong giai đoạn 2015-2015, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội. Đảng ủy công ty Saigon Shipmarin nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”;  Đổi mới, kiện toàn các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận và đoàn thể chính trị; Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Đảng ủy công ty Saigon Shipmarin đã cụ thể hoá phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 bằng những chỉ tiêu cụ thể :

+ Số sản phẩm thi công bàn giao dự kiến tăng 138% so nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 22 tàu; Số lượt tàu sửa chữa bàn giao dự kiến tăng 121% so nhiệm kỳ 2010-2015, đạt 290 lượt tàu;

+ Giá trị sản xuất dự kiến là 3.087.574 triệu đồng, đạt 245% so nhiệm kỳ 2010-2015; Giá trị doanh thu 1.510.488 triệu đồng, đạt 154% so nhiệm kỳ 2010-2015; Tổng tài sản, nguồn vốn sau khi tái cơ cấu tài chính và thực hiện cổ phần hoá từ năm 2016 sẽ đạt mục tiêu tăng bình quân 7-8%/ năm;

+ Nộp ngân sách dự kiến 97.857 triệu đồng, đạt 263% so nhiệm kỳ 2010-2015; Chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến 22.919 triệu đồng, tăng 104% so nhiệm kỳ 2010-2015; Thu nhập bình quân dự kiến 8,61 triệu đồng/tháng/người, đạt 123% so nhiệm kỳ 2010-2015;

+ Hoàn thành tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trọng điểm; Giải quyết việc làm, thu nhập đầy đủ cho 100% cán bộ công nhân viên Công ty; Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần người lao động : thực hiện đầy đủ;  Tham gia đầy đủ các phong trào an sinh xã hội do đảng ủy các cấp phát động.

+ Về công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh trên 80%; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%; Kết nạp thêm 15 đảng viên mới; Đảng bộ toàn Công ty phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh việc cụ thể hoá phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới bằng các chỉ tiêu cụ thể thì Đảng uỷ công ty Saigon Shipmarin cũng đề ra các giải pháp trên các mặt lãnh đạo để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ khoá VII, nhiệm kỳ 2015-2020 :

Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp từng giai đoạn cổ phần hoá của Công ty: Tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng bộ triển khai triệt để các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ, quy định của Nhà nước, của Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty trong thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2; Lãnh đạo doanh nghiệp cổ phần hoá hoàn thành năm 2016, đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý nhằm mục tiêu phát triển doanh nghiệp phù hợp với kinh tế thị trường.

Giải pháp về chiến lược kinh doanh phù hợp đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2016-2020: Lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng Chiến lược kinh doanh từng giai đoạn và cả nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp với cơ sở hạ tầng, đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp và phù hợp với định hướng thị trường trong và ngoài nước. Tập trung định hướng, lựa chọn phân khúc đóng mới các loại tàu chuyên dụng có hàm lượng công nghệ tăng cao: tàu khách du lịch, tàu dịch vụ biển, tàu cá, tàu dầu/chở khí hoá lỏng với điều kiện đảm bảo hiệu quả hoặc tối thiểu phải hoà vốn sau khi phân bổ đú các chi phí; Tham gia tích cực vào chương trình đóng tàu cá cho ngư dân phù hợp với phân khúc thị trường theo chủ trương của Tổng Công ty;  Nghiên cứu, tiếp cận nhu cầu thị trường đóng sửa tàu cho chủ tàu nước ngoài; Xây dựng chương trình nghiên cứu phát triển thị trường linh hoạt, dự báo được nhu cầu đóng sửa tàu trong và ngoài nước trước những diễn biến tình hình kinh tế có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động đóng sửa tàu Saigon Shipmarin.

Giải pháp về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất:  Công ty sẽ chủ động tích lũy, huy động mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ của Chính phủ để đầu tư và cải tiến công nghệ, thiết bị cần thiết để trước mắt là phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất và lâu dài là đảm bảo vị thế cạnh tranh tốt về chất lượng sản phẩm, giá thành, cố gắng phát huy sáng kiến, cải tiến, nâng cao năng suất lao động, nội địa hóa dần dần các yếu tố đầu vào, giảm sự ảnh hưởng quá nhiều vào yếu tố hàng ngoại hay lệ thuộc về công nghệ thiết kế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Cải tiến phải đi đôi làm giảm tỷ lệ chi phí đầu vào trong sản xuất nhất là giảm chi phí lao động chú trọng tăng tỷ lệ chất xám vào các sản phẩm về sau; Nâng cao năng lực tài chính, công tác quản lý‎ tài sản, máy móc thiết bị và đầu tư nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp quá trình phát triển và đổi mới của Công ty: Tăng cường tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng quản lý cho cán bộ nhân viên, tay nghề cho công nhân, tổ chức thi thợ giỏi cấp Công ty để người lao động có động lực và phấn đấu rèn luyện tay nghề trong quá trình sản xuất. Tổ chức huấn luyện tay nghề cho công nhân trước khi thực hiện các dự án của Công ty đảm bảo các yêu cầu về chất lượng sản phẩm .

Các giải pháp về công tác xây dựng đảng: làm tốt các công tác về giáo dục chính trị tư tưởng; về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ công ty Saigon Shipmarin khẳng định: tiếp tục tự đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty, chủ động phát huy những điểm mạnh, cơ hội và sự hỗ trợ của Bộ Giao thông và Tổng công ty hoàn thành tái cơ cấu, thực hiện cổ phần hoá, ổn định cơ cấu tổ chức lao động, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thương hiệu Công ty để trở thành một đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực đóng sửa và tàu của Tổng công ty góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp đóng tàu, thực hiện chiến lược biển đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên-lao động trong Công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ Công ty lần thứ VII góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

L.H.Q

Bản quyền thuộc về công ty SSMI

Thiết kế bởi Quangcaovnn.com